VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

BV2 - Nyheter BV² 2016
Här är lite data över dagens BV²’s komplexitet och omfattning.
BV² (version 2017.9.7) består av 121 miljoner tecken kod. 77 miljoner av dem är ren beräkningskod. Resten är kod som beskriver utseende i menyer.
BV² består av 6 055 subrutiner, där den största är 161 509 tecken stor.
BV² har 309 menyfönster-klasser.
BV² har 1 436 egenskaps-klasser. i totalt 6 miljoner teckens kod.

De som har abonnentlicenser till BV² får direkt tillgång till nya funktioner som läggs till kontinuerligt. Många av dessa funktioner önskas och läggs till efter önskemål från användare. När BV² har fått ett visst antal nyheter eller det gått en viss tid byts beteckningen till en ny version som då kan köpas med en ej tidsbegränsad licens.

BV² anpassas snabbt efter ändringar av myndighetskrav. Nya BBR krav förs in kontinuerligt. Vi försöker även införa hjälp så det skall bli så enkelt som möjligt att se hur byggnadens egenskaper passar till uppställda krav.

Några av nyheterna i BV2 2016 är:

- Svebys standardiserade klimatfiler, med möjligheter till graddagsvisning av valt klimat.- Beräkning av månadsvis effektbehov.
- Möjlighet att se temperaturen i alla punkter i luftbehandlingsaggregatet.- Möjlighet att tillgodogöra byggnaden värme från tappvarmvattenanvändning samt ha tappvarmvattenbehov som varierar över året.- Beräkning av komplexa variationer av återluft och dubbla värmeväxlare.- Möjlighet att simulera källare utan att behöva göra en egen zon för detta.- En Ångra-funktion med obegränsade möjligheter att gå tillbaka till tidigare versioner av sin byggnad.

- Visning av värmeenergifördelning med avloppsförluster.- Specifik energi enligt BBR’s krav.- Värmebalans med olika uppdelningar.