VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

BV2 - Användare
Användare
BV2 och BV2Arch är verktyg som används för att få svar på hur en byggnads energianvändning blir baserat på de val som görs avseende själva byggnaden och dess installationssystem. Verktygen är medvetet anpassade för att fungera praktiska situationer under bygg- och förvaltningsprocessen.

Ny byggnad
BV2Arch är verktyget för arkitekter/byggkonsulter och beställare/fastighetsägare. BV2Arch är utformat för att användas i tidiga skeden av en byggnads tillblivelse innan tekniska system valts. Fokus ligger här på byggnadens utformning och vilka effekter byggnadens geometriska form, riktning, fasadkonstruktion, val av fönstertyp och fasaddesign samt solavskärmning får för effekt på byggnadens värmeöverskott respektive värmeunderskott.

BV2 är verktyget som tar vid efter BV2Arch. Filer som skapats i BV2Arch kan naturligtvis läsas in i BV2 och bearbetas vidare. Här pratar vi då om systemskedet och projekteringsskedet då byggnaden bl.a. förses med tekniska system för att värma, kyla och ventilera byggnaden. I dessa skeden arbetar installationskonsulter och projekterande installationsentreprenörer med att välja och dimensionera dessa system. BV2 kan då hjälpa dem att välja tekniska system som fungerar tillsammans med byggnaden så att energianvändningen minimeras samtidigt som klimatkrav och lönsamhet upprätthålls. För arkitekter/byggkonsulter som vill ytterligare fördjupa sig i frågor som rör byggnaders energianvändning, är BV2  givetvis att rekommendera.

Befintlig byggnad
I en befintlig byggnad finns oftast begränsade möjligheter att påverka byggnadens geometriska form, riktning, fasades grundkonstruktion, och fasaddesign. Här är det alltså BV2 som är det naturliga valet. Även om det naturligtvis finns alla möjligheter att påverka byggnadens grundläggande utseende även i BV2 så är det oftast frågor om renovering eller byte av fönster, tilläggsisolering, solavskärmning, förändrad verksamhet och komplettering eller ändring av tekniska system/styrning (värme, kyla ventilation) som är aktuellt att analysera och få ett bra beslutsunderlag på.

Dessa frågor sysselsätter huvudsakligen fastighetsägare, byggherrar, byggkonsulter, installationskonsulter, installationsentreprenörer, energirådgivare och sk. oberoende experter, vilka kommer att arbeta med energideklarering av byggnader. Samtliga dessa har stor nytta av BV2 då ett en befintlig byggnad skall energieffektiviseras.

Utbildning
Med sin användarvänliga utformning och omfattande grafiska resultatpresentation är BV2 lämpar sig programmet väldigt väl i utbildningssammanhang. Att med ett enkelt men ändå tillförlitligt verktyg som BV2 laborera och undersöka hur energianvändningen (värme, kyla och el) påverkas av olika utformningar och åtgärder i byggnad med dess installationer ger studenter en bättre kunskap och förståelse om byggnaders energianvändning. Det är ju dessa studenter som skall sänka energianvändningen i bebyggelsen med 20 – 50% de närmaste 20 – 50 åren!

Redan idag används BV2 i utbildningen på högskole- och universitetsnivå på t.ex. Chalmers, Kungliga tekniska högskola, Karlstad Universitet, Örebro Universitet och Statens lantbruksuniversitet.

Om du vill veta mer om BV2 är du välkommen att kontakta oss

© CIT Energy Management AB
Datum: 2013-03-01