Användarmanual

Användarmanualen är en uppdaterad version av den manual som gällde för version 2003 av BV². De delar av manualen som beskriver delar av BV² som inte är förändrade, är därför i huvudsak samma som för föregående manual.

Uppbyggnaden av användarmanualen ger främst en handledning i handhavande av BV². Underordnat i denna framställning är den teoretiska bakgrunden till modellen. I Nilsson, 1994 (Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings, Document D27:1994, Inst. för Installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola) återfinns redovisat i detalj huvuddelen av den teoretiska modell på vilken BV2 bygger.

I kapitel 1 redovisas schematiskt hur diagram över uteluftens temperaturvaraktighet kan användas för att bestämma en byggnads behov av värme och/eller kyla. Kapitlet avser att ge användaren en kort introduktion till hur BV² "fungerar". I kapitlet har en förenklad redovisning använts, i vilken ingen hänsyn tas till byggnadens termiska massa (dvs förmåga att lagra värme). Vidare har hela året betraktats i ett och samma diagram, medan det i BV² är uppdelat mellan dagar och nätter.Hämta hela manualen som pdf