VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

BV2 - Varför BV²
Varför BV²

BV² har fokus på byggnadens ventilations och värme system, vilka i det flesta fall är det känsligaste indata vid simulering av moderna byggnader. Det mest förekommande bland simuleringsprogram är att man fokuserar på byggnadsskalet, vilket kräver mycket detaljkännedom och där detaljerna i de flesta fall har mindre inverkan på energianvändningen.

BV² är snabb på grund av en mycket avancerad beräkningsmotor. Med hjälp av avancerade algoritmer har beräkningen kunnat effektiviseras för att gå väldigt snabbt. En årssimulering med hänsyn till dynamiska effekter av en byggnad går på ca 1 sekund.

Nivån på indata i BV² är utvald så att den ska vara enkel men ändå så detaljerad att de flesta fall ska kunna simuleras. Det vanligtvis största problemet vid energisimulering av byggnader är brist på kunskap om detaljvärden för byggnaden. Vår strävan med BV² är att utan att, släppa på kravet på tillförlitliga resultat, kunna begränsa antal detaljer i indata och på så sätt förenkla för användaren. I program med komplicerad indatastruktur kan ett felaktig värde på en detalj ge stora fel utan att det upptäcks.

BV² har en inbyggd funktion som automatiskt väljer ut de mest lönsamma åtgärderna vid energibesparingsprojekt. Denna rutin tar även hänsyn till hur de olika åtgärderna påverkar varandra. För att kunna göra detta krävs att varje årssimulering tar kort tid eftersom antalet körningar med olika kombinationer av åtgärder växer kraftigt med antalet åtgärdsförslag.

Vid utvecklingen av BV² har vi arbetat efter dessa fyra ledord
  • Enkelhet
  • Snabbhet
  • Tillförlitlighet
  • Användbarhet i alla typer av byggnader

Ett bra energiberäkningsprogram bör uppfylla dessa fyra punkter för att fungera i praktiska sammanhang. Nedan får du en kort introduktion till BV² .

Du lär dig BV² lätt
Att lära sig använda BV² tar endast någon timme i anspråk. Praktiska tillämp­ningar tar ännu kortare tid, vilket gör att du kan börja arbeta med programmet direkt utan att först nödvändigtvis behöva läsa manualen eller gå kurs. BV² är prak­tiskt användbart och självinstruerande, vilket minskar risken för fel.

..och det är lätt att använda
Inmatning av indata är det som tar mest tid vid energiberäkning. Vi har därför medvetet gjort det möjligt att utgå från relativt få indata, vilket gör BV² särskilt lämpat i situatio­ner där det kan vara svårt att få fram en mängd detaljupp­gifter om en bygg­nad, t.ex. vid ombyggnad eller ett tidigt skede av nybyggnation.

Du kan använda BV² i alla skeden av en byggnads livstid
BV² kan enkelt användas under en byggnads hela livstid, från tidigt systemskede, under detaljprojektering och fram till och med för­valtningsskedet. Detta är möjligt just genom att indatamängden kan ändras, från relativt enkel till mer komplex, under byggprocessens vartefter byggnaden tar form och detaljutformning fortgår. BV² kan alltså med fördel användas vid såväl nybyggnad som ombyggnad. I mycket tidiga skeden av byggprocessen kan BV²Arch med fördel användas.

 …och du klarar alla typer av byggnader
BV² rymmer möjligheter att klara av alla typer av byggnader. Ett flertal olika klimathållningssystem och värmeproduktionsenheter finns att välja mellan med stora möjligheter till anpassningar. I kombination med möjlighet till grafisk indata för själva byggnaden och indata för komplex intern verksamhet finns det få byggnader som BV² inte klarar. 

Du får överskådliga och snabba resultat
Inomhustemperatur samt värme- och kylbehov presenteras både i tabeller, stapeldiagram och i varaktighetsdiagram. Resultat uppdateras direkt efter in­matning. Värme, el och kyla särredovisas, vilket ökar överskådligheten. Även kostnader och lönsamhet för olika alternativ redovisas mycket överskådligt och enkelt  

…och resultaten är tillförlitliga

Beräkningsmodellen i BV² bygger på resultat från en doktorsavhandling på Chalmers Tekniska Högskola. BV² är dessutom testad mot ett inter­nationellt erkänt be­räkningspro­gram, DOE-2, med mycket god överensstämmelse. BV² är även jämfört med en mängd verkliga byggnader med mycket god överensstämmelse.  

BV² anpassas kontinuerligt till nya normer och föreskrifter

Programmet uppfyller alla de krav som ställs på beräkningsprogram i energidirektivet om energicertifiering av byggnader. BV² kan naturligtvis redovisa energianvändning och krav enligt BBR.

Om du vill veta mer om BV² är du välkommen att kontakta oss

© CIT Energy Management AB
Datum: 2013-03-01